Informacje Ogólne

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, na mocy art. 236a ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska, jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1).

Ww. rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty (europejski PRTR) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych. Na mocy ww. rozporządzenia oraz przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalacje obowiązani są w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym do przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji niezbędnych do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje o uwolnieniach i transferach wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia 166/2006. Co 3 lata Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Komisji Europejskiej raport zawierający informacje o stosowaniu w Polsce przepisów rozporządzenia 166/2006.

Ustanowienie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń ma na celu umożliwienie społeczeństwu dostępu do informacji o stanie środowiska i ułatwienie mu udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

Poradniki i wytyczne

Prawo

Instrukcje i formularze

Linki

 

Kontakt

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Sekretariat Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa
tel. 22 36 92 372
fax 22 825-15-09
e-mai l: sekretariatdiio@gios.gov.pl

Justyna Grzywacz
tel. 22 36-92-720
e-mail: j.grzywacz@gios.gov.pl