Wykreślenie z rejestru

Wykreślenie z rejestru może nastąpić:

- na wniosek w drodze decyzji:

 • w przypadku trwałego zakończenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru. Wzór wniosku reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz. U Nr 141 poz. 1155).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10zł (Cz. I. ust. 53 załącznika)

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota
ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa
Numer konta 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
Tytułem: "Opłata skarbowa za wydanie decyzji"

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wykreślenie z rejestru.

- z urzędu w drodze decyzji w przypadku:

 • cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarka odpadami,
 • stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy,
 • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Numer rejestrowy

W celu zapewnienia spójności i ciągłości numeru rejestrowego z numerem rejestrowym nadanym zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wyeliminowania sytuacji, w której przedsiębiorcy będą posługiwać się dwoma numerami rejestrowymi rejestr baterii i akumulatorów jest bezpośrednio powiązany z rejestrem przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego i stanowi jego integralną część.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcom podlegającym wpisowi numer rejestrowy i pisemnie zawiadamia przedsiębiorcę oraz marszałka województwa o nadanym numerze rejestrowym. Numer rejestrowy ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U Nr 141 poz. 1156)

 Numer rejestrowy składa się z:
1) litery E,
2) liczby składającej się z 7 cyfr arabskich stanowiącej kolejną liczbę w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy o zużytym sprzęcie,
3) liter:

 • - BW - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory,
 • - BP - w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • - BWP - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory, który jednocześnie jest prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
   

W przypadku gdy wprowadzający baterie lub akumulatory oraz prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów są wpisani do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego numer rejestrowy ustala się zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (Dz. U. Nr 92, poz. 760) poprzez dodanie odpowiednio kolejnych liter oznaczających prowadzoną działalność:

 • - BW - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory,
 • - BP - w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • - BWP - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory, który dotyczy zużytych akumulatorów.

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Zmiana danych

W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosku o zmianę wpisu do rejestru. Wzór wniosku reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz. U Nr 141 poz. 1155)

Opłata rejestrowa i roczna

Wpis do rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory podlega opłacie rejestrowej. Jej wysokość określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U Nr 149 poz. 1209)

Numer konta Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska , na które należy uiszczać opłatę rejestrową:

NBP O/Warszawa

74 1010 1010 0006 4822 3100 0000

Tytułem:"Opłata rejestrowa"

SWIFT: NBPLPLPW

Opłaty rejestrowej nie uiszcza wprowadzający baterie i akumulatory, który jest wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), a składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do rejestru uiszcza, w terminie do końca lutego każdego roku, opłatę roczną na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

NBP O/Warszawa

74 1010 1010 0006 4822 3100 0000

Tytułem:"Opłata roczna...(należy podań numer rejestrowy GIOŚ)"

SWIFT: NBPLPLPW

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Opłaty rocznej nie uiszcza wprowadzający baterie i akumulatory, który jest jednocześnie wprowadzającym sprzęt i jest zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację o numerze rejestrowym nadanym zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie.

Przedsiębiorcy prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów nie wnoszą opłat rejestrowych i rocznych.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.