STRONA GŁÓWNA  :  RAPORT 2014  :  RAPORTY

 

 


Wstęp


Program monitoringu lasów w 2014 roku

I.
Monitoring lasów na stałych powierzchniach obserwacyjnych I i II rzędu

1.

Ocena poziomu uszkodzenia monitorowanych gatunków drzew

2.

Ocena symptomów i przyczyn uszkodzeń drzew

3.

Wpływ warunków pogodowych na zdrowotność drzewostanów

4.

Stałe powierzchnie obserwacyjne monitoringu lasu na obszarach Natura 2000

5.

Zmiany stanu odżywienia drzewostanów w latach 1997-2013 na podstawie wyników monitoringu organów asymilacyjnych drzew

6.

Analiza parametrów dendrometrycznych na SPO II rzędu

II.
Badania na stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu intensywnego (SPO MI)

7.

Dynamika parametrów meteorologicznych na SPO MI

8.

Wielkość depozytu wnoszonego z opadami atmosferycznymi na terenach leśnych na SPO MI

9.

Poziom koncentracji NO2 i SO2 w powietrzu na terenach leśnych na SPO MI

10.

Opady podkoronowe oraz roztwory glebowe na terenach leśnych na SPO MI 

11.

Ocena presji środowiska na ekosystemy leśne na podstawie badań na SPO MI

III.
Informacje ogólne i podsumowanie

12.

Intensywność obradzania i jakość nasion sosny na terenach leśnych w kraju

13.

Pożary lasów

14.

Zasobność i przyrost drzewostanów na podstawie wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu (WISL) 

Marek Jabłoński

       W latach 2006-2008 dokonano integracji SPO I rzędu monitoringu lasów z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu (WISL). Pomiary WISL przeprowadzone na 28 tys. stałych powierzchni próbnych w latach 2005-2009 dostarczyły wiarygodnych danych odnośnie zasobów drzewnych w Polsce (BULiGL 2010). Powtórzenie obserwacji w latach 2010-2014 pozwoliło na określenie bieżącego przyrostu miąższości (BULiGL 2015).
      Według danych II cyklu WISL zasoby drzewne polskich lasów to prawie 2,5 mld m3 grubizny brutto (w korze). Przeciętna zasobność (miąższość w przeliczeniu na ha) wynosi 269 m3. Lasy publiczne charakteryzują się wyższą zasobnością (278 m3/ha) niż lasy prywatne (232 m3/ha). Największą zasobnością charakteryzują się lasy województwa podkarpackiego (308 m3/ha), niewiele mniejszą (307 m3/ha) – lasy województwa małopolskiego. Z kolei najniższa zasobność drzewostanów występuje w województwie mazowieckim (243 m3/ha) (Rys. 29). Wysoka zasobność lasów województwa podkarpackiego i małopolskiego to m.in. efekt dużego udziału siedlisk lasowych, w tym górskich oraz średniego wieku drzewostanów, o co najmniej 7 lat wyższego od średniej dla kraju, która wynosi 53 lata.

Rys. 29 . Zasobność lasów w Polsce w układzie województw wg danych WISL 2005-2009 i WISL 2010-2014 (BULiGL 2010, 2015)

      W porównaniu do wyników I cyklu WISL (lata 2005-2009) zasobność polskich lasów wzrosła o 15 m3/ha (Rys. 29). Najniższy wzrost zasobności odnotowano w województwie śląskim, najwyższy w kujawsko-pomorskim. Zmian zasobności nie należy utożsamiać z przyrostem na pniu, ponieważ na jej wielkości w kolejnych okresach mają wpływ zmiany powierzchni lasów - szczególnie zalesienia. Wzrost zasobów drzewnych w Polsce jest wynikiem realizacji pozyskania drewna, zgodnie z zasadą trwałości lasów i konsekwentnego powiększania ich powierzchni.
      Bieżący roczny przyrost miąższości wynosi 9 m3/ha. Prawie 46% przyrostu (4,1 m3/ha) jest odkładane na pniu a 54% podlega użytkowaniu (BULiGL 2015). Przyrost miąższości w lasach publicznych (9,1 m3/ha) jest nieco wyższy od przyrostu w lasach prywatnych (8,6 m3/ha). Największym przyrostem charakteryzują się drzewostany II klasy wieku (21-40 lat), najniższym drzewostany w wieku 1-20 lat. O wyraźnie wyższym przyroście miąższości możemy mówić w przypadku gatunków iglastych (9,3 m3/ha) w porównaniu do gatunków liściastych (8,2 m3/ha).
      Największy przyrost miąższości stwierdzono w województwie małopolskim (10,2 m3/ha), najniższy w województwie łódzkim (7,9 m3/ha). Województwo łódzkie charakteryzuje się również najniższą lesistością w Polsce (GUS 2014).


Największą zasobnością charakteryzują się lasy województwa podkarpackiego (308 m3/ha), niewiele mniejszą (307 m3/ha) - lasy województwa małopolskiego, Najniższa zasobność drzewostanów występuje w województwie mazowieckim (243 m3/ha).
W porównaniu do wyników I cyklu WISL (lata 2005-2009) zasobność polskich lasów wzrosła o 15 m3/ha. Najniższy wzrost zasobności odnotowano w województwie śląskim, najwyższy - w kujawsko-pomorskim.
Bieżący roczny przyrost miąższości określony na podstawie pomiarów inwentaryzacji wielkoobszarowej wynosi 9 m3/ha. Prawie 46% przyrostu (4,1 m3/ha) jest odkładane na pniu a 54% podlega użytkowaniu (wg danych z BULiGL z 2015 r.). Przyrost miąższości w lasach publicznych (9,1 m3/ha) jest nieco wyższy od przyrostu w lasach prywatnych (8,6 m3/ha).
Największy przyrost miąższości stwierdzono w województwie małopolskim (10,2 m3/ha), najniższy w województwie łódzkim (7,9 m3/ha)

 

 

15.

Ocena warunków hydrologicznych w wybranych zlewniach leśnych

 

Literatura

 

 

STRONA GŁÓWNA  :  RAPORT 2014  :  RAPORTY