W dniu 26.02.2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja warsztatów dla organów kontrolnych w ramach projektu „Droga do czystego środowiska - program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Warsztaty otworzył Pan Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska wraz z Panem Markiem Haliniakiem, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

Następnie Pan Tadeusz Senda, Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł, Krajowej Administracji Skarbowej przedstawił Zakres działania i kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej a Pan Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska omówił Zadania i Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska.

W pierwszych z zaplanowanych 16 dwudniowych warsztatach wzięli udział przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Go to top

We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes. If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device. Remember that you can manage cookies by changing your browser settings.