kontrast polski angielski
Newsletter

Znajdz w BIP

Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj345
W tym miesiącu16963
W tym roku16963
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Strona główna » Organizacja » Departament Strategii i Komunikacji
2009-11-22 15:01:40
Departament Strategii i Komunikacji
Podstawowym zadaniem Departamentu Strategii i Komunikacji jest prowadzenie spraw

związanych z działalnością Głównego Inspektora jako centralnego organu administracji

rządowej wykonującego zadania Inspekcji, jeżeli sprawy te nie należą do zadań innych

komórek organizacyjnych, prowadzenie spraw organizacyjnych Inspekcji, wykonywanie

zadań określonych przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.

z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.) oraz prowadzenie spraw związanych z interesariuszami

Głównego Inspektoratu.

 

Do zadań Departamentu Strategii i Komunikacji należy w szczególności:

 

1) prowadzenie spraw związanych z:

a) opracowywaniem planów strategicznych i operacyjnych Inspekcji oraz planów

pracy Głównego Inspektoratu, rocznych planów działalności oraz analizą

terminowości ich realizacji,

b) opracowaniem dokumentów o charakterze strategicznym we współpracy

z komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu, w tym sprawozdań

z realizacji zadań Inspekcji,

c) organizacją Głównego Inspektoratu i wojewódzkich inspektoratów oraz

opracowywaniem projektów decyzji Głównego Inspektora rozstrzygających spory

i wątpliwości kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Głównego

Inspektoratu;

2) kreowanie polityki informacyjnej Inspekcji;

3) koordynacja prac w zakresie statystyki publicznej w Głównym Inspektoracie;

4) prowadzenie współpracy Głównego Inspektora z pozarządowymi organizacjami

ekologicznymi;

5) prowadzenie spraw związanych ze współpracą Głównego Inspektora z mediami;

nadzór nad właściwą aktualizacją przez komórki organizacyjne informacji

publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej

Głównego Inspektoratu;

7) obsługa rzecznika prasowego Głównego Inspektora;

8) prowadzenie zadań z zakresu wydawnictw i publikacji w tym „Biblioteki Monitoringu

Środowiska" oraz prowadzenie działań promocyjnych;

9) koordynowanie opiniowania:

a) projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych i projektów

innych dokumentów rządowych, przekazanych w ramach opiniowania, konsultacji

publicznych i uzgodnień,

b) projektów notyfikowanych aktów prawnych, zawierających przepisy techniczne,

projektów dokumentów sporządzonych przez instytucje Unii Europejskiej,

c) projektów dokumentów związanych ze współpracą z zagranicą (polityk, strategii,

stanowisk Rządu, instrukcji wyjazdowych, wniosków o ratyfikację umów),

d) aktów prawa miejscowego w trybie kontroli następczej oraz uchwał Rady

Nadzorczej NFOŚiGW skierowanych do Głównego Inspektoratu;

10) opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych

pod względem zgodności z prawem oraz poprawności redakcji i techniki

legislacyjnej (kontrola formalnoprawna) przygotowywanych w Głównym

Inspektoracie;

11) koordynowanie przygotowywania projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania

poselskie oraz senatorskie;

12) kontrola formalnoprawna i parafowanie projektów: wzorów umów

cywilnoprawnych, umów cywilnoprawnych, porozumień, pełnomocnictw

i upoważnień udzielanych przez Głównego Inspektoratu oraz Dyrektora Generalnego,

aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń, decyzji i postanowień

wydawanych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego;

13) interpretacja przepisów i wydawanie opinii prawnych;

14) zapewnienie zastępstwa procesowego Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego

w postępowaniach przed sądami i innymi organami;

15) rejestracja i ewidencjonowanie: aktów kierownictwa wewnętrznego wydawanych

w formie zarządzeń, decyzji i postanowień przez Głównego Inspektora lub Dyrektora

Generalnego, pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Głównego Inspektora

lub Dyrektora Generalnego, porozumień zawartych przez Głównego Inspektora

z innymi organami lub jednostkami organizacyjnymi;

16) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem problematyki narad Głównego

Inspektora z wojewódzkimi inspektorami;

17) zapewnienie obsługi archiwum Głównego Inspektoratu, a także opracowywanie

projektów instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego;

18) prowadzenie spraw związanych z wyjazdami pracowników Głównego Inspektoratu

oraz ekspertów zewnętrznych za granicę;

19) gromadzenie i upowszechnianie sprawozdań z wyjazdów zagranicznych;

20) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem tłumaczeń w Głównym Inspektoracie;

21) prowadzenie spraw związanych z pobytem delegacji zagranicznych przyjeżdżających

do Rzeczypospolitej Polskiej na zaproszenie Głównego Inspektora;

22) koordynowanie realizacji zadań wynikających ze współpracy dwustronnej

i regionalnej oraz zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej nie

zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych.

drukuj drukuj drukuj poleć znajomemu