polski angielski
Newsletter

Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj7550
W tym miesiącu541001
W tym roku3346334
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009-11-20 13:50:09
Konwencja Helsińska
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346) zwana „Konwencją Helsińską", została ratyfikowana przez Polskę dnia 8 października 1999 r. i weszła w życie dnia 17 stycznia 2000 r. Konwencja ta, zastąpiła Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego sporządzoną w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r. (Dz. U. z 1980 r. Nr 18, poz. 64).

Stronami Konwencji Helsińskiej są: Królestwo Danii, Republika Estonii, Republika Finlandii, Republika Litewska, Republika Łotewska, Republika Federalna Niemiec, Rzeczpospolita Polska, Federacja Rosyjska, Królestwo Szwecji, oraz Unia Europejska. Depozytariuszem Konwencji Helsińskiej jest Rząd Finlandii. Biuro Komisji, zwane Sekretariatem, mieści się w Helsinkach.


Podstawowym celem Konwencji jest kompleksowa ochrona środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Działania podejmowane w ramach Konwencji dotyczą wód morskich Państw-Stron, wód wewnętrznych oraz całego obszaru zlewiska Morza Bałtyckiego, w którym zawiera się praktycznie całe terytorium Polski. Cele Konwencji realizowane są poprzez stosowne uzgodnienia, podejmowane decyzje i przyjmowane zalecenia w ramach skoordynowanej współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym, a następnie ich wdrażanie poprzez odpowiednie działania prawno-administracyjne, inwestycyjne, edukacyjno-szkoleniowe, kontrolne, monitoringowe i inne.


Organem wykonawczym Konwencji Helsińskiej jest Komisja ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego (Komisja Helsińska, HELCOM). Komisja prowadzi obserwacje wdrażania Konwencji i podejmuje decyzje służące realizacji założonych celów. Działalność merytoryczna Komisji prowadzona jest przez następujące główne grupy robocze:
 

HELCOM GEAR

Grupa ds. wdrażania podejścia ekosystemowego

HELCOM HABITAT

Grupa ds. ochrony przyrody i bioróżnorodności

HELCOM LAND

Grupa ds. zanieczyszczeń pochodzenia lądowego

HELCOM MARITIME

Grupa ds. morskich

HELCOM MONAS

Grupa ds. monitoringu i ocen

HELCOM RESPONSE

Grupa ds. reagowania


oraz platformy dialogu i współpracy:

 

HELCOM AGRI/ENV FORUM

Forum Rolno-Środowiskowe

HELCOM FISH/ENV FORUM

Forum Rybołówstwa i Środowiska

HELCOM VASAB MSP WG

Wspólna grupa robocza HELCOM-VASAB ds. Planowania Przestrzennego na Morzu


W skład Komisji Helsińskiej wchodzą reprezentanci wszystkich państw nadbałtyckich oraz Komisji Europejskiej. Organem pośredniczącym między grupami roboczymi a Komisją jest Przewodniczący Delegacji (HOD), reprezentujący dany kraj. Od 2008 r. polskim przewodniczącym delegacji (HOD) jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Koordynację i obsługę prac Komisji Helsińskiej zapewnia Sekretariat HELCOM, umiejscowiony w Helsinkach, prowadzący stałą korespondencję z Krajowymi Sekretariatami Konwencji Helsińskiej.


Krajowy Sekretariat Konwencji Helsińskiej (KSKH) został ponownie umiejscowiony w strukturach GIOŚ, w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Promocji Inspekcji, decyzją Ministra Środowiska zawartą w piśmie znak: DZKiZRgw-0770/2506/2008/MG z dnia 09.09.2008 r. Od 2011 r. KSKH działa pod nazwą Sekretariat ds. Morza Bałtyckiego (SMB).
 
Głównym celem prowadzenia SMB jest kontynuacja efektywnej realizacji zadań Polski wynikających z Konwencji Helsińskiej poprzez koordynację prac i zapewnianie udziału przedstawicieli resortów oraz ekspertów w spotkaniach stałych i ad hoc grup roboczych HELCOM, dokonywanie analizy materiałów roboczych przychodzących z sekretariatu w Helsinkach pod kątem konieczności podjęcia działań przez stronę polską, jak również koordynacja prac nad opracowaniem Krajowego Programu Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań. Sekretariat prowadzi również obsługę udziału reprezentantów Polski na spotkaniach o charakterze decyzyjnym, takich jak spotkania Przewodniczących Delegacji w Komisji Helsińskiej (HELCOM HOD) oraz posiedzenia Komisji Helsińskiej. Sekretariat, realizując ww. zadania współpracuje z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi resortu oraz innymi ministerstwami, stosownie do ich właściwości; współpracuje także z przedstawicielami środowisk naukowych. Ponadto, SMB w swojej działalności uwzględnia konieczność powiązania celów i działań Konwencji Helsińskiej z wymaganiami Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Wstępny Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań - opracowany w 2010 r. w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, dokument został rozpatrzony przez Komitet do Spraw Europejskich w dn. 31.08.2010 r.
 
Działania Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz Morza Bałtyckiego

Sprawozdania z działalności SMB

Planowanie i zarządzanie obszarami chronionymi Morza Bałtyckiego: wytyczne i narzędzia

Treść aktów prawnych zamieszczonych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) nie jest źródłem prawa.

·         Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim - na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) Elektroniczna wersja tych wydawnictw publikowana na stronie GIOŚ może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

·         Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - http://www.cokprm.gov.pl/

GIOŚ nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane na stronach internetowych portalu www.gios.gov.pl .drukuj drukuj drukuj poleć znajomemu