polski angielski
Newsletter

Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj2041
W tym miesiącu245570
W tym roku4740698
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009-11-16 16:36:25
Badania i ocena stanu jezior
Celem monitoringu jezior jest zapewnienie informacji na potrzeby oceny stanu jezior.
Informacje te następnie są wykorzystywane dla potrzeb krajowych (Ministerstwa Środowiska i innych ośrodków decyzyjnych oraz społeczeństwa) oraz na potrzeby raportowania do Komisji Europejskiej (w tym poprzez Europejską Agencję Środowiska) - wg wymagań określonych prawem krajowym i UE, ze względu na realizację zobowiązań acquis communautaire w zakresie monitoringu i oceny stanu wód powierzchniowych (Dyrektywa 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) przetransponowanych do ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019 z późn. zm.).

Od roku 2007, w związku z wdrażaniem w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej, wymagania dotyczące monitoringu oraz oceny i klasyfikacji wód uległy zmianie, w stosunku do lat ubiegłych. Dyrektywa ustala trzy typy monitoringu: diagnostyczny, operacyjny i badawczy, których cele określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. nr 81, poz. 685 z dnia 13 maja 2009).

 

Monitoring diagnostyczny, oprócz dostarczenia informacji o jakości wód w danym kraju, ma za zadanie także umożliwienie śledzenia tempa zmian jakości wód zachodzących w sposób naturalny oraz w różnych warunkach antropopresji.

 

Monitoringiem operacyjnym (w operacyjnych i celowych punktach pomiarowo-kontrolnych) zostaną objęte jeziora zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu, oraz jeziora z wykazów wód opracowanych w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej: przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych (co najmniej te, które są jednocześnie zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu), wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Pod uwagę wzięte będą również jeziora ważne z ekologicznego punktu widzenia, reprezentujące obszary sieci Natura 2000 oraz położone na innych obszarach chronionych. Liczba i dobór jezior w poszczególnych typach wód oraz w poszczególnych grupach presji i zagrożeń odzwierciedlają sytuację jezior w poszczególnych województwach.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008) na ocenę stanu wód składa się stan ekologiczny i stan chemiczny. Podstawą oceny stanu ekologicznego są tzw. elementy biologiczne (zespoły organizmów wodnych: fitoplanktonu, makrofitów i fitobentosu, makrobezkręgowców bentosowych oraz ryb). Elementy fizyczno-chemiczne oraz hydromorfologiczne mają natomiast znaczenie wspomagające. Dotychczas w Polsce ustalona została specyficzna dla typu klasyfikacja jezior na podstawie fitoplanktonu (tylko chlorofilu a, bez uwzględnienia składu taksonomicznego fitoplanktonu), makrofitów i fitobentosu. Elementy fizyczno-chemiczne, dla których określona została tylko wartość graniczna dla stanu dobrego i umiarkowanego, obejmują: fosfor całkowity, azot całkowity, przezroczystość wód, warunki tlenowe i przewodność. W GIOŚ prowadzone są prace nad uzupełnieniem metodyk zgodnych z wymaganiami RDW dotyczących badań terenowych i analiz elementów biologicznych oraz klasyfikacji jezior na podstawie elementów hydromorfologicznych, które nie były dotąd uwzględniane w monitoringu jezior w Polsce.

 

Wyniki monitoringu:Metodyki:
drukuj drukuj drukuj poleć znajomemu